Algemene voorwaarden

Indien u de Algemene Voorwaarden van de Volksuniversteit Het Gooi wilt inzien dan kunt u deze bij de Volksuniversiteit opvragen.

Ingeschreven en dan?
Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Bekijk ook de Algemene Voorwaarden.

Als u uw e-mailadres bij uw inschrijving vermeldt, ontvangt u ongeveer één week voor het begin een e-mailbericht (herinnering) van ons.

Zonder tegenbericht gaat een workshop/lezing/cursus door.

Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een cursus niet door. U wordt hiervan ongeveer 7 dagen voor aanvang op de hoogte gebracht.

BETALING
Bij inschrijving via de website wordt automatisch een machtiging door u afgegeven waarin u akkoord gaat met het incasseren van het cursusgeld van het door u opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Het geld zal ongeveer 1-4 weken vóór aanvang van de cursus worden afgeschreven. Annulering van een inschrijving dient altijd schriftelijk te gebeuren. Tot vier weken voor de start van de cursusactiviteit kan dit kosteloos. Hierna is annulering niet meer mogelijk. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is een restitutie van een deel over de op het moment van de aanvraag resterende lessen mogelijk. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek aan het bestuur te richten. Eénmalige activiteiten komen niet voor restitutie in aanmerking. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een cursus niet door. U wordt hiervan ongeveer één week voor aanvang op de hoogte gebracht.

Restitutie
Annulering van een cursus is uitsluitend mogelijk via het kantoor tot 2 weken vóór het begin van de cursus.

Als u een cursus voortijdig beëindigt dan wordt het cursusgeld van de resterende lessen niet gerestitueerd. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor uw deelname aan de cursus redelijkerwijs (niet meer) verlangd kan worden, kunt u een schriftelijk verzoek tot restitutie, met opgaaf van redenen, aan het bestuur van de Volksuniversiteit richten.

In bijzondere gevallen kan het cursusgeld van de resterende lessen gerestitueerd worden onder aftrek van € 15,00 administratiekosten. Uw schriftelijk verzoek tot restitutie, met opgaaf van redenen, dient u te richten aan het bestuur van de Volksuniversiteit.

AANSPRAKELIJKHEID EN WET OP PERSOONSREGISTRATIE
De Volksuniversiteit Het Gooi is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Ingeschreven deelnemers hebben recht op inzage van de gegevens die over hen zijn opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Met volledige inachtneming van de Wet op de persoonsregistratie verleent de Volksuniversiteit op geen enkele wijze inzage aan derden met betrekking tot de gegevens die over deelnemers ooit zijn vastgelegd.

Ga naar top